Behandling

Medlevarskapet, att personalen bor och lever tillsammans med ungdomarna på FIA Gården, är grunden för vår behandling. Genom medlevarskapet får ungdomen från behandlingens start möjlighet att börja utveckla konstruktiva relationer till ansvarstagande vuxna. Behandlingsmetoden medlevarna arbetar utifrån är miljöterapi. Miljöterapi innebär ett målmedvetet och långsiktigt förändringsarbete. Ungdomen tränar och samtalar kring faktiska situationer som uppstår eller arrangeras i verksamheten. Aktiviteterna, samtalen och gemenskapen syftar till att motivera ungdomen att ta ansvar för sitt liv, förändras, lära sig hur det är möjligt och pröva att leva drogfritt.

Den medlevande personalen är förebilder, guider och inspiratörer som lockar ungdomarna att ta nya steg. Detta arbete pågår kontinuerligt under hela behandlingstiden och genomsyrar alla aktiviteter, samtal och gemenskap. Behandlingstiderna är individanpassade utifrån ungdomens behov och behandlingens målsättningar.

 

Utredningar
Vi erbjuder i samarbete med Verkstan – för dialog och samspel olika utredningar vid behov.

Information om utredningar:

Social utredning/ kvalificerad fördjupad utredning

Den sociala utredningen syftar till att få kunskap om ungdomens livs- och uppväxtsituation, familjeförhållande och sociala kontakter. Informationen inskaffas av ungdomen, skolpersonal, föräldrar eller andra nära anhöriga genom intervju och skattningar/frågeformulär. Andra viktiga källor till information till utredningen kan vara barnavårdsjournaler, skolhälsovårdsjournaler, journaler från barnmedicin, BUP m.m.

Social utredning görs på uppdrag av socialtjänsten.

Tidsåtgång för utförandet av en social utredning är 9 veckor.

Innehåll i Verkstans kvalificerade fördjupade utredning

 • Stöd och riskinventering hos ungdomen
 • Kartläggning av måendet hos ungdomen och i den mån det går övriga familjen
 • Kartläggning av det sociala nätverket
 • Ungdomens förmåga till socialinteraktion
 • Ungdomens skolsituation gällande kunskapsnivå, inlärningssvårigheter, socialt samspel med vuxna och skolkamrater
 • Familjens socioekonomiska situation och boendesituation
 • Samspelsmönster i familjen, närhet och distans mellan familjemedlemmar gränssättningar, dagliga rutiner och strukturer
 • Familjens interagerande i samhället, fritidsaktiviteter, föreningsaktivitet, grannar, kontakt med myndigheter
 • Samarbeta hem – skola
 • Inventera tidigare hjälpinsatser och bakgrundsinformation

Verkstans bedömning och analys utgår ifrån den frågeställning som formulerats av beställaren och ger svar och rekommendationer utifrån de frågor som ställts.   Den sociala utredningen syfte är att utreda och belysa de behov som finns hos den unge och familjen för att främja en positiv utveckling.

Önskemål från Verkstan innan utredning påbörjas:

 • Att ungdomen och familjen är motiverad till att delta i utredningen
 • Tydlig frågeställning ifrån uppdragsgivaren
 • Fullmakt/medgivande från förälder/vårdnadshavare för att begära information från skolan, socialtjänst, sjukvård m.m.

 Psykologbedömning

Om behov finns kan den sociala utredningen kompletteras med en psykologbedömning av kognitiva funktioner och förmågor, anknytningsmönster och missbruksproblematik. Detta kan i så fall rymmas inom samma tidsplan på 9 veckor . 

Psykiatrisk/ neuropsykiatrisk bedömning

Om beställaren vill kan utredningen utvecklas till en fullständig utredning som kan vara diagnosgrundande vad gäller psykiatri och neuropsykiatri. I detta ingår förutom tidigare nämnda en mer fullständig pedagogisk-och psykologisk bedömning samt en psykiatrisk bedömning.

Tidsåtgång för att genomföra en fullständig utredning är 12 veckor + 2 veckor för dokumentation.

 

 

VARDAG
Om det är lämpligt går ungdomen i skola under behandlingstiden. Personalen stöttar klienten att engagera sig i någon fritidssysselsättning och att skaffa sig ett socialt umgänge. Till vardagen hör även ADL-träning där medverkan i matlagning, städning, tvättning, handling och skötsel av hemmet är en naturlig del för att återanpassas till normal vardag. Annan sysselsättning kan vara olika sysslor man normalt utför på en gård som reparationer, underhåll, vedhantering med mera. Drogkontroller tas om detta ingår i uppdraget. Urinprov tas under övervakning och analyseras på plats eller skickas till laboratorium. Drogkontroller är ett bra stöd för den placerade då det blir dokumenterat att man varit drogfri under längre tid och för att man vet att man inte kan ta droger utan att det upptäcks.

 

DOKUMENTATION OCH SERVICE
Vår ambition är att serva och matcha våra kunder och samarbetspartners så långt som möjligt. Vi har höga krav på dokumentationsnivå och arbetar kvalitets- och sekretessmässigt utifrån de lagar som reglerar enskild verksamhet avseende utredning inom ramen för HSL samt SoL. Vi försäkrar våra kunder skriftliga rapporter om utredningens utveckling och andra viktiga händelser 1 gång/mån. Avvikelser rapporteras direkt muntligt och skriftligt.rePULSE

Ett manualbaserat program som kan ges under en del av behandlingstiden. Det bygger på ett kognitivt förhållningssätt och syftar till att lära ungdomen hantera sina impulser. Programmet omfattar ett samtal per vecka i tio veckor.


Haschavvänjningsprogrammet (HAP)
Programmet kan ges under en del av behandlingstiden. Programmet bedrivs utifrån en kognitiv och systemteoretisk utgångspunkt. De syftar till att ge kunskaper om hur du slutar med hasch och hur du förebygger återfall.


Behandlingens syfte

Behandlingen syftar på kort sikt till att ge ungdomen en tillfällig erfarenhet av att vara drogfri, att ge motivation till drogfrihet och förändring. Som drogfri är det också lättare att göra ansvarsfulla val. På medellång sikt syftar behandlingen till att ge en känsla av sammanhang, en stabilare erfarenhet av att vara drogfri, ge motivation till fortsatt förändring, tid och kunskap att börja utveckla ett nätverk med konstruktiva relationer, att ge erfarenhet av daglig sysselsättning och en meningsfull fritid. På långsikt syftar behandlingen till att ungdomen ska känna sig trygg och nöjd med ett liv utan droger, alkohol och kriminalitet. Att ungdomen får erfarenhet av drogfria hemresor och självständiga aktiviteter utanför FIA Gården. Att han känner sig förberedd på och har en realistisk planering för ett fortsatt drogfritt liv med daglig sysselsättning, meningsfull fritid och ett nätverk med konstruktiva relationer som ungdomen är nöjd med.

Har du några funderingar? Kontakta oss